LMA Bakalaura darbs: “eksper.” / Bachelor work: “eksper.”

Bakalura darbs: „eksper.“ Reljefa druka uz pašizgatavota papīra (6 gab. 620×820 mm) / a self made paper with relief printing